Οικογενειακή Θεραπεία

Η θεραπεία οικογένειας είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στις δυναμικές, στα μοτίβα επικοινωνίας και στις σχέσεις που επηρεάζουν μια οικογένεια. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν τα προβλήματα τους, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που βιώνουν, να επιλύσουν διαφορές, να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη λειτουργία της οικογένειας ως σύνολο.

Οι κύριοι στόχοι της θεραπείας οικογένειας περιλαμβάνουν:

Βελτίωση της επικοινωνίας: η ψυχοθεραπεία βοηθά τα μέλη της οικογένειας να αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας, να ακούν με ενσυναίσθηση και να εκφράζονται ανοιχτά και με σεβασμό.

Επίλυση συγκρούσεων:  τα μέλη της οικογένειας εφοδιάζονται με θετικούς τρόπους και εργαλεία ώστε να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν ι τις διαφορές και τις συγκρούσεις που ανακύπτουν.

Αναγνώριση μοτίβων: Ο τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν να αναγνωρίσουν αρνητικά μοτίβα συμπεριφοράς ή δυσλειτουργικές δυναμικές που επαναλαμβάνονται και προκαλούν προβλήματα.

Ενίσχυση της συνεργασίας: τα μέλη της οικογένειας εναθαρρύνονται να χτίσουν υγιείς θετικές σχέσεις, με σκοπό να συνεργάζονται ως ένα ομαλό, αρμονικό  σύνολο. 

Αντιμετώπιση οικογενειακών κρίσεων: Η θεραπεία οικογένειας μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις όπως χωρισμοί, απώλειες ή άλλες κρίσεις.

Οι συνεδρίες θεραπείας οικογένειας μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή όλων ή μερικών μελών της οικογένειας, ανάλογα με το αίτημα.

Θεωρητικο πλαίσιο

Στα πλαίσια του συστημικού μοντέλου στο οποίο στηρίζεται η οικογενειακή θεραπεία, έχω  ενσωματώνει τεχνικές από όλες τις προσεγγίσεις στις οποίες ειδικεύομαι με σκοπό να επιτυγχάνονται οι στόχοι της θεραπείας. Μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης που χτίζεται, τα μέλη καλούνται να διερευνήσουν τις δυναμικές της οικογένειας στην οποία ανήκουν και εφοδιάζονται με εργαλεία ώστε να καταφέρουν να χτίσουν μια σταθερή υγιή βάση η οποία εγγυάται την βέλτιστη λειτουργία η οποία προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε  μέλους.

alt

Let’s open your heart story to us, We’ll listen to you